Whiz Quiz Part 1/4 Delphos St. Johns vs. New Bremen, Botkins vs. Findlay