Whiz Quiz Part 4/4 Delphos St. Johns vs. New Bremen, Botkins vs. Findlay